Mamy poniedziałek, 30 listopada 2015.
   tekst alternatywny
Prawa i obowiązki Rodziców
Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, które z ufnością oddają szkole.
Rodzice i nauczyciele mają wspólny cel: tworzenie warunków dla jak najlepszego rozwoju uczniów. Jest to możliwe dzięki współpracy szkoły i rodziców. Tylko współpraca jest warunkiem i drogą do sukcesu uczniów.


I. Kontakty ze szkołą
 1. Rodzice mają prawo do:

  • Rzetelnej informacji o postępach w nauce, sukcesach i problemach swoich dzieci,
  • Wypowiadania się i wyrażania uwag o pracy szkoły i jej jakości,
  • Zapoznania z podstawowymi dokumentami szkoły:
   - Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,
   - Programem Wychowawczym,
   - Statutem szkoły,

 2. Rodzice mają obowiązek:

  • Usprawiedliwiania nieobecności ucznia na zajęciach (w formie pisemnej lub osobiście),
  • Osobistego lub w formie pisemnej zwalniania ucznia z zajęć,
  • Uczestnictwa w spotkaniach z wychowawcami klas wg ustalonego harmonogramu,
  • Przybycia do szkoły na prośbę wychowawcy, pedagoga lub dyrektora szkoły,
  • Zapewnienia regularnego i punktualnego uczęszczania dziecka na zajęcia lekcyjne,
  • Zapewnienia warunków do przygotowania się ucznia do zajęć,
  • Ponoszenia kosztów napraw zniszczonego przez ucznia wyposażenia szkoły lub zniszczeń dokonanych przez ucznia podczas wycieczki.


II. Klasyfikacje śródroczne i końcowe.
 1. Rodzice mają prawo do:

  • Powiadomienia przez wychowawcę klasy o grożących uczniowi ocenach niedostatecznych z przedmiotów edukacyjnych na miesiąc przed klasyfikacją śródroczną i końcową,
  • Uzyskania pisemnego wykazu ocen z klasyfikacji śródrocznej i końcowej przed zakończeniem semestru,
  • Złożenia podania do dyrekcji szkoły o wyznaczenie egzaminu poprawkowego dla ucznia, który otrzymał oceny niedostateczne (klasyfikacja końcowa roczna) na podstawie obowiązujących przepisów,
  • Złożenia podania do dyrekcji szkoły o wyznaczenie egzaminu klasyfikacyjnego dla ucznia, który nie został sklasyfikowany ( na podstawie obowiązujących przepisów),
  • Złożenia pisemnej prośby do dyrektora szkoły o dodatkowe sprawdzenie wiedzy i umiejętności w formie egzaminu sprawdzającego (na podstawie WSO),
  • Złożenia podania do dyrekcji o ponowne rozpatrzenie oceny z zachowania (na podstawie WSO),

 2. Rodzice mają obowiązek:

  • Wychowywać dzieci w duchu odpowiedzialności za siebie
  • Zaangażowania jako partnerzy w nauczanie ich dzieci w szkole w celu ustalenia sposobu pomocy i wsparcia dla ucznia.III. Nauczanie, wychowanie i opieka nad uczniem.
 1. Rodzice mają prawo do:

  • Podjęcia decyzji o udziale dziecka w zajęciach wychowania do życia w rodzinie,
  • Podjęcia decyzji o udziale dziecka w zajęciach religii,
  • Poradnictwa pedagoga i wychowawcy,Złożenia podania o przyznanie zapomogi bezpłatnych podręczników, bezpłatnego dożywiania (w miarę posiadanych środków),
  • Zapoznania ze standardami wymagań egzaminacyjnych,
  • Decydowania o udziale dziecka w zajęciach pozalekcyjnych i zawodach sportowych.

 2. Rodzice mają obowiązek:

  • Troski o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotowanie go do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień.


IV. Udział w zarządzaniu szkołą:
 1. Rodzice mają prawo do:

  • Udziału w życiu szkoły (imprezy klasowe, szkolne, wycieczki, zabawy szkolne itp.)
  • Opiniowanie pracy nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy (na pisemną prośbę dyrektora, zgodnie z obowiązującymi przepisami),
  • Udziału w pracach trójek klasowych i Rady Rodziców (zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców) oraz Rady Szkoły, jeśli taki organ został powołany,
  • Gromadzenia funduszu z dobrowolnych składek rodziców (wydatkowanych wg ustalonych w regulaminie zasad).

 2. Rodzice mają obowiązek:

  • Osobiście włączyć się w życie szkoły, do której uczęszcza dziecko i stanowić istotną część społeczności lokalnej,
  • Zaangażowania się jako partnerzy w nauczaniu dzieci w szkole.
Aktualizacja: 12.12.2008
Materiały w tym dziale jeszcze się nie pojawiły